TY ZAMAWIASZ Z DOMU, MY BEZPIECZNIE REALIZUJEMY TWOJE ZAMÓWIENIE. InPost 0zł.

Regulamin akcji promocyjnejZobacz zegarki objęte akcją promocyjną:"Taktyczne walentynki z marką traser®"


§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej pod nazwą „Taktyczne walentynki z marką traser®” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Firma Brylant sp.j. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary, właściciel sklepu internetowego www.zegarek.net, określana jako „Organizator Akcji promocyjnej”, zwana dalej Organizatorem.
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki traser®.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.zegarek.net (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2020 o godz. 20:01 i trwa do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 23:59. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.zegarek.net w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Sklepie internetowym (zwana dalej „Uczestnikiem”).


§ 2. Zasady Akcji promocyjnej


 1. Akcją promocyjną objęty jest zakup towarów marki traser®, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego (zwane w niniejszym regulaminie „Towarami Promocyjnymi”).
 2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Sklepie internetowym zegarek marki traser®, uprawniony jest do otrzymania e-karty podarunkowej Cinema City (zwanej dalej Nagrodą).
 3. Nagroda upoważnia do zakupu 2 biletów na dowolony seans 2D i obowiązuje na terenie całej Polski w kinach sieci Cinema City.
 4. Nagroda przekazana jest w formie elektronicznej przez dystrybutora marki traser® tj. PRO WATCHES S.C. przez dystrybutora marki traser® tj. PRO WATCHES S.C. na adres mailowy wskazany przez Klienta(Czestnika), do 48 godzin.
 5. Ważność Nagrody (e-karty podarunkowej Cinema City), wynosi 6 miesięcy od daty zakupu przez dystrybutora marki traser®.
  Powyższy zastrzega sobie możliwość jej przekazania do 48 godzin od zakupu, u autoryzowanego sprzedawcy marki.
 6. PRO WATCHES S.C. nie bierze odpowiedzialności za poprawność adresu mailowego, jaki został przekazany przez Klienta(Uczestnika).
 7. Korzystając z oferty Klient zgadza się na przetworzenie swoich danych osobowych tj. adresu mailowego, w celu przekazania e-karty podarunkowej Cinema City, przez przedstawiciela PRO WATCHES S.C.
  Po przekazaniu e-karty podarunkowej Cinema City proces przetwarzania danych uznaje się za zakończony i zamknięty.
 8. Nagroda (e-karta podarunkowa Cinema City) jest bezzwrotna. Korzystając z oferty, Klient (uczestnik) wyraża zgodę na potrącenie równowartości nagrody (80zł brutto) podczas zwrotu bądź wymiany zakupionego zegarka, bez względu na stan wykorzystania Nagrody.


§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji


 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora kontakt@zegarek.net lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora Firma Brylant sp.j. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj Akcji promocyjnej, treść żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.


§ 4. Dane osobowe


 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) do celów prowadzonej Akcji promocyjnej przez Firma Brylant sp.j.Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Uczestnicy, poprzez udział w Akcji promocyjnej, a w tym dokonanie zgłoszenia, wyrażają akceptację zasad Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firma Brylant sp.j.Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary, w celu związanym z realizacją Akcji promocyjnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
 3. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  • prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • dobrowolności podania danych.
 4. Wykonywanie uprawnień wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu odbywać w siedzibie Firma Brylant sp.j. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary, drogą pisemną lub drogą elektroniczną.


§ 5. Postanowienia końcowe


 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.zegarek.net w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1145) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2020 r.