Wakacyjna Wyprzedaż 2024 na Zegarki
tel. 753 753 300

Konkurs na Euro 2024

Konkurs: Wytypuj zwycięzce Euro 2024!

WYGRAJ zegarek z wyjątkowym grawerem!

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs) jest Firma Brylant S.K.A Grzegorz i Tomasz Szuba ul. Konstytucji 3-go Maja 45A 58-540 Karpacz, właściciel sklepu internetowego www.zegarek.net , określana jako „Organizator Konkursu”, zwana dalej Organizatorem.

 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników: 

1) Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu, 

2) Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie, 

3) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).

 1. Niniejszy regulamin: 

1) stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się przepisy,

2) określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter informacyjny.

 1. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem", a po ogłoszeniu wyników i uznania za zwycięzcę Konkursu – Laureatem) przystępując do Konkursu powinna zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w Konkursie do żadnych świadczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 6.

 3. Organizator informuje niniejszym Uczestników, że wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są następujące: 

a) co do współpracy z jego systemem teleinformatycznym: dostępem do sieci Internet oraz konto w serwisie społecznościowym Facebook. 

b) co do współpracy z Serwisem – podane w Serwisie.

Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie winien upewnić się, czy jego urządzenie lub system spełnia powyższe wymogi. 

§2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA 

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu – ogólnodostępnej strony internetowej o adresie www.zegarek.net (dalej: strona internetowa) oraz w ramach serwisu internetowego Facebook (dalej Serwis), pod adresem www.facebook.com/lubie.zegarki

 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 14.06.2024 r.  do 13.07.2024 r. do 23:59. 

 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie do zakończenia faz grupowych tj. 28.06.2024 r. godzina 0:00.

 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 

3) jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

4) posiada konto w Serwisie, 

5) posiada adres poczty elektronicznej e-mail i poinformuje Organizatora o tym adresie przy zgłoszeniu do Konkursu, 

6) wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez siebie danych osobowych do celów Konkursu, 

7) zapewni zgody na publikację wizerunku w związku z niniejszym konkursem wszystkich podmiotów, których będzie to konieczne, 

8) spełniła wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie, 

9) nie zachodzą wobec niej okoliczności wyłączające udział w konkursie wskazane w Regulaminie.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 2. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  a. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  b. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz,
  c. w razie przyznania nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

§4. ZASADY KONKURSU 

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności: 

1) dokonać akceptacji Regulaminu w sposób określony w Serwisie, 

2) udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe: " Jak wziąć udział?
W jednym komentarzu pod tym postem napisz:
Zwycięzcę finałowego meczu,
Wynik finałowego meczu,
Minutę padnięcia pierwszej bramki."

3) spełnić wymogi wskazane w Regulaminie, 

4) po poinformowaniu Laureata o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko i adres zamieszkania Laureata, które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu nagrody, 

5) wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na:

a) udostępnianie przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/lubie.zegarki opublikowanych zdjęć, opisów (lub innych prac konkursowych) Uczestnika, 

b) udzielenie nieodpłatnej licencji na publikację zdjęć, opisów (lub innych prac konkursowych) Uczestnika, 

c) wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w celu ogłoszenia wyników 

 1. Wpisy, zdjęcia, grafiki naruszające przepisy prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z Regulaminem, a w tym niespełniające wymogów, nie będą uwzględniane w Konkursie.

§5. NAGRODY

 1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego opis, zdjęcie lub grafika, który dopuszcza Regulamin Konkursu, zostanie nagrodzony na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący Komisji oraz sekretarz Komisji. Wybór Laureatów nastąpi większością głosów. 

 2. Organizator przyzna jedną nagrodę główną.

 3. Nagrody główne stanowi:
  a) Zegarek Vostok Europe Rocket N-1 Chrono z grawerem o wartości 1860 zł

 4. Po zakończeniu Konkursu Komisja nagrodzi 1 zgłoszenie i przyzna Nagrodę Główną o której mowa w § 5 ust. 3 Uczestnikowi. 

 5. Jedna osoba może otrzymać jedną Nagrodę Główną. 

 6. Łączna maksymalna wartość puli nagród w Konkursie wynosi: 1860 zł

 7. Wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.). 

 8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 9. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

 10. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania nagród, jest Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

 11. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem rozpoczęcia konkursu.

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając zdjęcie/grafikę/opis oświadcza, iż są one jego autorstwa.

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. 

 3. Laureat konkursu z chwilą wydania nagrody wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich do wpisu, zdjęć lub grafik, które zostały nagrodzone w konkursie. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora konkursu następuje w momencie ogłoszenia zwycięzcy konkursu (Laureata), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.

 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe korzystanie przez Organizatora konkursu z zamieszczonych przez Uczestników wpisów, zdjęć lub grafik, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu. 

 5. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania wpisów, zdjęć lub grafik bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

 6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących im praw lub dóbr, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.

§8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora kontakt@zegarek.net lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora Firma Brylant S.K.A Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj konkursu, treść żądania.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 5. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym. 

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Strony zgodnie ustalają, że każda z nich ponosi odpowiedzialność: 

1) za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne z których korzysta przy udziale w Konkursie, także ich ustawienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy drugiej Strony, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione,

2) za podmioty, którymi posługuje się przy udziale w Konkursie, w tym podmioty przesyłające dane i nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, którymi posługuje się druga strona, w tym za podmioty przesyłające dane drugiej Strony, 

 1. Organizator zobowiązuje się względem Uczestnika korzystać przy Konkursie wyłącznie z podmiotów, które zawodowo dokonują danego rodzaju czynności. 

§10. DANE OSOBOWE 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) do celów prowadzonego Konkursu przez Firma Brylant S.K.A. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary. Podanie danych jest dobrowolne.

 2. Uczestnicy, poprzez udział w Konkursie, a w tym dokonanie zgłoszenia, wyrażają akceptację zasad Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firma Brylant S.K.A. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary, w celu związanym z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)

 3. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o: 

a) prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

b) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania, 

c) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, 

d) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

e) dobrowolności podania danych.

 1. Wykonywanie uprawnień wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu odbywać w siedzibie Firma Brylant S.K.A. Grzegorz i Tomasz Szuba, ul. 1 Maja 37, 58-530 Kowary, drogą pisemną lub drogą elektroniczną. 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu.