Finał letniej wyprzedaży
tel. 753 753 300

Regulamin konkursu Instagram

Regulamin Konkursu "Natura z OUI & ME"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Natura z OUI & ME", zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Brylant Sp.j. z siedzibą w Karpaczu (ul. Konstytucji 3-go Maja 45A 58-540 Karpacz), zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs sfinansowany jest ze środków własnych Organizatora
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
 5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com (zwany dalej „Serwis Instagram”).
 6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook.
 7. Konkurs trwa od  20.11.2019 do 04.12.2019r. Do 23:59
 8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§2. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni  pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Zadaniem konkursowym jest:Jesteśmy ciekawi jak natura inspiruje Cię na co dzień? Odpowiedź zamieść w komentarzu pod postem lub w bardziej kreatywnej formie jako: zdjęcie, kolaż lub video, na swoim profilu Instagramowym z oznaczeniami #OuiMeZegarekNET oraz @zegarek_net. Liczymy na Twoją kreatywność! Do zabawy zaproś 2 swoich znajomych i oznacz ich pod naszym postem konkursowym.
 4. Dostarczając materiał graficzny lub filmowy, Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do danych materiałów graficznych lub filmowych.
 5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizator w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.
 7. Uczestnik nie ma możliwości dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście,przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne  jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy i drogi pozyskania polubień
 10. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


§3. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są trzy zegarki OUI & ME:
     - PIERWSZA NAGRODA: ME010075 FLEURETTE https://www.zegarek.net/zegarki-oui-and-me/zegarek-me010075 o wartości 450 zł,
     - DRUGA NAGRODA: ME010046 PETITE AMOURETTE https://www.zegarek.net/zegarki-oui-and-me/zegarek-me010046 o wartości 450 zł,
     - TRZECIA NAGRODA:ME010103 FLEURETTE https://www.zegarek.net/zegarki-oui-and-me/zegarek-me010103 o wartości 450 zł.
 2. W Konkursie zostaną wybrane trzy zgłoszenia, których zadanie będzie wykonane najlepiej w odczuciu Organizatora.
 3. Wyłoniony zwycięzca otrzymuje jedną Nagrodę w Konkursie wybraną przez Organizatora.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród w toku trwania Konkursu.


§4. Wyniki konkursu

 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu.
 2. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilu społecznościowym Brylant Sp.j. – na Instagramie
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na Instagramie.
 4. Nagrody będą przesłane Zwycięzcy Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres tuż po publikacji wyników konkursu, tj. 04.12.2019r.
 5. Jury skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem Serwisu społecznościowego bądź drogą mailową w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z Jury.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 31 dnia roboczego po dniu wysyłki (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.
 7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.
 8. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par.2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji: 
  1. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora
  2. kanałach social media należących do Organizatora
  3. w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora
 9. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.
 10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia wygranej.
 11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce ani zamieniać ich na inne nagrody.
 12. W przypadku niewydania nagrody, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanej nagrody.


§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Brylant Sp.J. Grzegorz i Tomasz Szuba ul. Konstytucji 3-go Maja 45A 58-540 Karpacz 
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e – mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody.
 3. Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: kontakt@zegarek.net Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 6. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.


§7. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.


§8. Regulamin

 1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej https://www.zegarek.net/
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  regulaminu  oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: https://www.zegarek.net/
 5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: kontakt@zegarek.net


§9.Podatek od wygranych

 1. Nagroda konkursowa zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).


§10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.